ANATHALLOKasa No Hone (The Umbrella’s Bones) Lyrics Karakasa no hone wa Bara bara Kamya yaburete mo Take ni sotaru En ja mo Mis’re nasaru na Nambo watashi ga Yaburete mo Us’te shon shon Translation of Japanese: The ribs of the umbrella Have fallen apart; The paper is also torn,...