Lyrics Yung Gleesh – WWTW Ooh, oh lord Lord, lord Oh lord Lord Ooh, ooh, oh lord Wwtw I’m working with the work (Let go!) Working with the work (Let go!) I’m working with the work (Let go!) Working with the work (Let go!) I’m working with the work...