(Drugs, Grade-A, Bitch, Grade-A, Gun, Grade-A) (Yeah, So x4) (Bitch, Grade-A, Drugs, Grade-A) (Ayy, Grade-A, Grade-A, Grade-A) Yeah, So (Drugs, Grade-A, Bitch, Grade-A, Gun, Grade-A) Yeah, So As if you ain’t fuckin’ know As if you ain’t fuckin’ know (See me, say mayday) Yeah, So Ayy Yeah, So Yeah,...